Kurzy Zpracování plastů

V případě firemních kurzů je po dohodě možné všechna uvedená školení upravit dle požadavků školené společnosti. Je možná i úprava termínů.

Výroba

  • Tlaky ve stroji a v dutině, teploty na válcích vstřikovací komory, nastavení plastikace, nastavení dotlaku.
  • Části formy, vývoj formy, plnění, chlazení, horký rozvod, balancování vtoků.
  • Příprava materiálu (sušení, barvení).
  • Rozjetí, nastavení technologie výroby.
  • Rozjetí, nastavení technologie výroby, odstraňování vad.
  • Nastavení technologie výroby, variace technologických parametrů, vliv materiálu na zpracovatelnost.
  • Čtení výsledků ze simulací, porovnání smrštění vyrobených dílů, vliv parametrů na smrštění.

Uvedené body jsou vysvětleny a následně si znalosti účastníci vyzkouší v praxi na stroji

Detail Kurzu
  • Speciální vlastnosti plastů (životnost, stabilita, degradace při procesu, zdravotní nezávadnost), reologie polymerů
  • Pnutí ve vstřikovaných výrobcích
  • Plnění a problematika family a vícenásobných forem
  • Využití DOE při vstřikování
  • Možnosti horkých vtoků, nastavení teplot, vady horkých vtoků
  • Dimenzionální optimalizace horkých vtoků a studených vtoků
  • Kvalitní temperace forem, odvzdušnění
  • Detailní rozbor smrštění, vliv parametrů vstřikování na přesnost
  • Procesní okno
  • SPC
  • Využití a možnosti čidel ve formách
  • Rychlá výměna forem
  • Správné sušení dle typu sušárny a zbytkového obsahu vlhkosti
  • Správné nastavení technologických parametrů dle stroje (typ šneku, materiál, velikost dílu…)

Detail Kurzu
  • Rozdělení plastů, vlastnosti.
  • Změna vlastností na teplotě.
  • Technologické podmínky vstřikování nejrozšířenějších plastů.
  • Vliv přísad na vlastnosti a podmínky zpracování.
  • Možnosti a zásady recyklace.
  • Příčiny degradace materiálu, technologická nebezpečí.
  • Technologie vstřikování, vliv jednotlivých technologických parametrů.
  • Sušení materiálu.
  • Výměna vstřikovacích forem, rozběh výroby, optimalizace výroby.
  • Vstřikovací forma, možnosti konstrukce, možnosti temperace, vady forem.
  • Vstřikovací stroje a jejich vliv na kvalitu výroby.
  • Vady plastových dílů, příčiny, identifikace, odstranění.
  • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.

Detail Kurzu
  • Interní struktura polymerů ve vztahu k mechanickým a tokovým vlastnostem a podrobný rozbor ve vztahu ke zpracovatelským teplotám.
  • Vlastnosti a technologické parametry zpracování plastů.
  • Chování kompozitů při zpracování.
  • Rozbor viskozity během zpracování plastů.
  • Sušení hmot, teorie sušení, typy sušáren, sušící výkon.
  • Možnosti mletí a drcení materiálu. Praktické aplikace.
  • Faktory ovlivňující vlastnosti výrobků. Vliv plastu, technologických parametrů a stroje a nástroje na proces vstřikování.
  • Seznámení s konstrukcí náročnějších vstřikovacích forem, dle výkresů, 3D počítačových modelů (ukázka kinematiky forem) a praktické ukázky.
  • Vady forem, možnosti rozpoznání.
  • Používané postupy při výměně materiálu.
  • Seznámení s komplikovanými nebo proti sobě jdoucími problémy na plastových dílech a metodikou jejich systematického odstraňování.
  • Postup při optimalizaci technologických parametrů, postup při odstraňování vad.
  • Detailní rozbor kombinovaných vad na plastových dílech.
  • Možné moderní postupy odstraňování vad vstřikovaných plastových dílů.

Detail Kurzu
  • Rozdělení plastů, struktura, příprava a výroba plastů.
  • Úprava polymerů aditivy (přísadami a plnivy).
  • Charakteristické teploty polymerů.
  • Smrštění termoplastů.
  • Polymerní směsi.
  • Mechanické, chemické, optické a elektrické vlastnosti polymerů.
  • Viskoelastické chování polymerů.
  • Detailní rozbor technologie vstřikování.
  • Postup optimalizace výroby.
  • Konstrukce a funkce vstřikovacích strojů a periferních zařízení, rychlá výměna forem.
  • Konstrukce vstřikovacích forem.
  • Nekonvenční technologie vstřikování plastů.
  • Metody rapid prototypingu.
  • Materiálové listy a inspekční certifikáty.
  • Metody hodnocení kvality plastů v praxi – vstupní kontrola a výstupní kontrola.
  • Přípravné technologie a dokončovací technologie.
  • Zásady konstrukce plastových dílů, přesnost plastových dílů.
  • Simulace procesu vstřikování.
  • Příklady řešení problémů a vad klasifikace a rozpoznávání základních vad plastových dílů.

Detail Kurzu
  • Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem.
  • Odvzdušnění.
  • Doporučené materiály a tepelné zpracování pro jednotlivé díly forem.
  • Možnosti vtokové soustavy,
  • Proces návrhu formy.
  • Způsoby používané při výrobě forem.
  • Dokončovací práce.
  • Proces vývoje a konstrukce vstřikovacích forem.
  • Nejčastější vady nových forem.
  • Základní principy údržby.
  • Rozdělení a stupně údržby.
  • Systém řízení a plánování údržby.
  • Realizace preventivní údržby forem.
  • Poruchy forem.
  • Parametry údržby forem.

Detail Kurzu

THP

  • Vlastnosti plastů
  • Vstupní kontrola
  • Konstrukce dílů
  • Výroba
  • Příprava materiálu před výrobou
  • Proces vstřikování
  • Vstřikovací stroj
  • Vstřikovací forma
  • Krátký přehled technologií zpracování plastů
  • Výstupní kontrola
  • Základní vady plastových dílů

Detail Kurzu
  • Úvod a základní vlastnosti plastových materiálů.
  • Technologie vstřikování, vlivy na kvalitu dílu.
  • Smrštění.
  • Vady vstřikovaných dílů.
  • Možnosti zjištění příčiny neshodných výrobků (materiál, technologie).
  • Způsoby měření a vhodnost měřících zařízení.
  • Interpretace výsledků – popisná (explorační) analýza proměnných.
  • Grafická znázornění kvalitativních proměnných.
  • Statistické šetření, princip statistické indukce a statistický průzkum. Výběrové charakteristiky. Úvod to teorie odhadu a testování hypotéz.
  • Jednovýběrové, dvouvýběrové a vícevýběrové testy. Testy dobré shody.
  • Způsobilost procesu, stroje, technologie a návrh tolerančních a regulačních mezí.
  • Statistika pro praktické využití ve všeobecných průmyslových odvětvích.
  • Kompozitní materiály – statistické vyhodnocování.

Detail Kurzu
  • Charakteristika plastů jejich molekulární a nadmolekulární struktura ve vztahu k tokovým vlastnostem taveniny a užitným vlastnostem výrobku.
  • Přísady a vliv přísad na vlastnosti plastů.
  • Vlastnosti nejpoužívanějších druhů materiálů.
  • Faktory ovlivňující vlastnosti plastových dílů.
  • Reologické vlastnosti plastů, využití reologických metod v oblasti vstupní a výstupní kontroly plastů, resp. plastových výrobků.
  • Využití polarizační mikroskopie k hodnocení kvality plastových dílů na základě studia morfologické struktury plastu.
  • Využití termických analýz – metody DSC k hodnocení struktury a vlastností plastů.
  • Hodnocení fyzikálních vlastností plastů – hustoty, smrštění dílů.
  • Hodnocení mechanických vlastností plastů za standardních teplot i za bodu mrazu.
  • Metody hodnocení tvarové stálosti plastů za vysokých teplot, stanovení přechodových teplot plastů a jejich význam v praxi.
  • Hodnocení hořlavosti plastů.

Detail Kurzu
  • Úvod do plastů ve vztahu k základním strukturním a technologickým parametrům ovlivňující vlastnosti plastů a plastových dílů.
  • Reologické (tokové) vlastnosti tavenin polymerů a význam v oblasti vstupní a výstupní kontroly v procesu zpracování plastů s příklady z technické praxe.
  • Nadmolekulární struktura plastů (morfologie) a její význam při analýze procesní kvality výroby plastových dílů.
  • Aplikace světelné mikroskopie s polarizačním světlem.
  • Diferenční snímací kalorimetrie (termická analýza): význam a aplikace metody (praktická ukázka, příklady z průmyslové praxe).
  • Úvod do infračervené spektroskopie a její využití k identifikaci polymerních materiálů, analýze chemického složení, stanovení čistoty látek a kvality jednotlivých šarží z výrobního procesu.
  • Význam termogravimetrie a její společné využití s FTIR spektroskopií.

Detail Kurzu
  • Rozdělení a vlastnosti plastů.
  • Údaje na materiálovém listu.
  • Možnosti recyklace.
  • Technologie vstřikování, důležité parametry.
  • Speciální technologie vstřikování.
  • Vstřikovací forma, možnosti konstrukce.
  • Vstřikovací stroj, typy.
  • Přípravné výrobní operace, materiálový tok.
  • Vliv konstrukce výrobku na kvalitu, nejdůležitější konstrukční zásady.
  • Vady plastových dílů, příčiny vzniku.
  • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.
  • Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.

Detail Kurzu

Vývoj

  • Ekonomická kalkulace ziskovosti
    • volba polymerních hmot s ohledem na poměr cena / užitné vlastnosti, vliv na životnost forem
    • proces vstřikování, metody odhadu cyklu
    • terminologie a druhy forem
    • výrobní metody na sériové formy
    • výrobní metody na prototypové formy / díly
  • Cena formy v závislosti na konstrukci dílu
    • konstrukční zásady, vliv na cenu
    • požadovaná přesnost, ISO 20457 resp. DIN 16742
    • odformovatelnost
    • příklady nevyrobitelných tvarů
  • Náklady na formy
    • hrubé a rychlé metody
    • přesné: výpočtem dle koeficientů
    • přesné: porovnáním s databází
    • softwarem
    • ekonomický počet dutin
  • Náklady na výrobu dílů
    • náklady na materiál
    • náklady na práci
    • ekonomické prostředí: porovnání ČR vůči zemím V4, vůči EU, info z Eurostatu/OECD, výhledy

Detail Kurzu
  • Zaškolení v práci s programem
  • Simulace vstřikování
  • Vyhodnocení výsledků simulace

Detail Kurzu
  • Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem, z čeho se forma skládá, používaná terminologie.
  • Možnosti využití normalizovaných součástí, příklady výrobců normalizovaných částí forem.
  • Konstrukce vstřikovacích forem, vtoková soustava.
  • Temperační soustava, možné způsoby temperace – výhody a nevýhody.
  • Odvzdušnění vstřikovacích forem.
  • Možnost použití materiálů z hlediska lepších tepelných a mechanických vlastností (přínos hliníkových, beryliových bronzů a dalších materiálů na odvod tepla).
  • Možnosti vtokové soustavy, typy vtoků.
  • Způsoby používané při výrobě forem (jiskření, obrábění atd.).
  • Nejčastější vady nových forem.
  • Životnost forem ve vztahu ke konstrukci.
  • Odhad ceny formy.
  • Vztah konstrukce výlisku a konstrukce formy.
  • anismy pro zjednodušení pohybů forem.
  • Výpočty vyhazovacího systému.
  • Jak správně komunikovat s dodavatelem horkého rozvodu a problémy HR.
  • Pevnostní návrh vstřikovací formy.
  • Optimalizace chlazení.
  • Dimenzování a balancování vtokových soustav.

Detail Kurzu
  • Navrhování a posuzování konstrukcí.
  • Doporučený postup při návrhu konstrukce.
  • Možnosti konstruktéra a technologa.
  • Mezní stavy.
  • Materiálové charakteristiky (reologické chování).
  • Faktory ovlivňující mechanické vlastnosti materiálů.
  • Kritéria pevnosti.
  • Mechanismy poškozování konstrukcí.
  • Možnosti a typy analýz v MKP (metoda konečných prvků).
  • Aplikace.

Detail Kurzu
  • Rozdělení plastů.
  • Dlouhodobé a krátkodobé vlastnosti.
  • Vliv přísad na vlastnosti.
  • Technologie vstřikování ve vztahu ke konstrukci dílu.
  • Přehled speciálních technologií vstřikování a ostatní zpracovatelské technologie.
  • Vstřikovací forma ve vztahu ke konstrukci dílu.
  • Vliv materiálu a přísad na vyrobitelnost.
  • Zásady konstrukce vstřikovaných dílů.
  • Přesnost plastových dílů.
  • Vliv konstrukce výrobku na kvalitu.
  • Vady plastových dílů.
  • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.
  • Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.

Detail Kurzu
  • Historie, současnost a blízká budoucnost simulačních výpočtů v oblasti vstřikování plastů.
  • Nejrozšířenější simulační programy pro vstřikování plastů.
  • Možnosti simulačních programů (co vše lze simulovat).
  • Výpočtové modely, výhody, nevýhody.
  • Simulační postupy, zjednodušení výpočtů vliv na přesnost výsledků.
  • Postup simulace od modelu po výsledek.
  • Výsledky ze simulací, rozpoznání kvalitních simulací, rozpoznání vad.
  • Možnosti přenosu výsledků ze simulací (zhotovitel – zákazník).
  • Praktické vyzkoušení simulací na příkladech: Vliv polohy vtoku, technologických parametrů, chlazení, změny tloušťky stěny na výsledný díl.
  • Vyhodnocování deformací dílů.

Detail Kurzu

Doplňkové technologie

  • Povrchová energie plastů a její měření
  • Aktivace povrchu plazmou
  • Hydrofilizace
  • Aktivace povrchu korónovým výbojem
  • Ošetření povrchu CO2
  • Ožeh plamenem

Detail Kurzu
  • Základní rozdělení laků
  • Základní proces a aplikace laku
  • Aplikační technika
  • Průmyslové laky – složení
  • Vhodnost laků pro druhy plastů
  • Stavba průmyslového laku
  • Definice vad
  • Výsledná struktura laku a její možnosti měření
  • Novinky v oblasti lakování, novinky v maskování

Detail Kurzu
  • Vliv vstupů (plastových výrobků, laků) na výsledný lakovaný díl
  • Vliv aplikačních parametrů na výsledek
  • Typické aplikační vady
  • Koloristika – měření, systémy CIE Lab, CMC, souvislosti
  • Vlivy působící na výsledný odstín
  • Postupy vybraných zkoušek laků
  • Praktická cvičení – vada–příčina-řešení

Detail Kurzu
  • Lepidla používaná v automobilovém průmyslu
  • Příprava povrchu
  • Možnosti nanášení lepidel
  • Způsoby vytvrzení
  • Použití a rizika lepidel
  • Zaměřeno na “lepidla s rychlou fixací” hot-melt, kyanoakrylát, UV lepidlo, 2 slož. MS polymer, 2 slož. PUR
  • Vady lepených spojů, nedestruktivní zkoušení

Detail Kurzu
  • Technologie svařování plastů, výhody nevýhody jednotlivých metod.
  • Svařování horkým tělesem
  • Svařování topnou spirálou
  • Svařování horkým plynem
  • Svařování extruderem
  • Svařování infračerveným paprskem
  • Svařování laserem
  • Vysoko-frekvenční svařování
  • Svařování ultrazvukem
  • Svařování třením
  • Vibrační svařování

Detail Kurzu

Rekvalifikace

Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Obsluha plastikářských zařízení 28-058-H


Zkouška MPO Obsluha plastikářských zařízení 28-058-H

Cena zkoušky 50 000,- Kč bez DPH

Detail Kurzu

Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 28-057-H


Ověření dosažení profesní kvalifikace

Cena zkoušky 50 000,- kč bez DPH

Detail Kurzu

Seřizovač:

  • Poučení v oblasti BOZP.
  • Rozdělení a vlastnosti plastů.
  • Přehled a zásady základních činností seřizovače.
  • Orientace ve výrobní dokumentaci.
  • Nástroje a periferní zařízení ve výrobě.
  • Technologie vstřikování plastů.
  • BOZP při obsluze strojů a zařízení a systém jakosti ve zpracovatelském závodě.
  • Práce s výrobní dokumentací.
  • Výměna vstřikovacích forem.
  • Nastavení technologických podmínek na vstřikovacím stroji.
  • Údržba vstřikovacích forem.
  • Obsluha periferních zařízení.
  • Konstrukce a vady plastových dílů.
  • Praktický výcvik.

Detail Kurzu

Povez II

  • Zahájení, poučení v oblasti BOZP
  • Rozdělení a vlastnosti plastů
  • Přehled a zásady základních činností seřizovače
  • Orientace ve výrobní dokumentaci
  • Konstrukce a vady plastových dílů
  • Nástroje a periferní zařízení ve výrobě
  • Technologie vstřikování plastů
  • BOZP při obsluze strojů a zařízení a systém jakosti ve zpracovatelském závodě
  • Práce s výrobní dokumentací
  • Výměna vstřikovacích forem
  • Nastavení technologických podmínek na vstřikovacím stroji, optimalizace procesu, odstraňování vad
  • Údržba vstřikovacích forem
  • Obsluha periferních zařízení
  • Autorizovaná zkouška

Detail Kurzu
  • Rozdělení plastů, struktura, příprava a výroba plastů.
  • Úprava polymerů aditivy (přísadami a plnivy).
  • Charakteristické teploty polymerů.
  • Smrštění termoplastů.
  • Polymerní směsi.
  • Mechanické, chemické, optické a elektrické vlastnosti polymerů.
  • Viskoelastické chování polymerů.
  • Detailní rozbor technologie vstřikování.
  • Postup optimalizace výroby.
  • Konstrukce a funkce vstřikovacích strojů a periferních zařízení, rychlá výměna forem.
  • Konstrukce vstřikovacích forem.
  • Nekonvenční technologie vstřikování plastů.
  • Metody rapid prototypingu.
  • Materiálové listy a inspekční certifikáty.
  • Metody hodnocení kvality plastů v praxi – vstupní kontrola a výstupní kontrola.
  • Přípravné technologie a dokončovací technologie.
  • Zásady konstrukce plastových dílů, přesnost plastových dílů.
  • Simulace procesu vstřikování.
  • Příklady řešení problémů a vad klasifikace a rozpoznávání základních vad plastových dílů.
  • Závěrečný test

Detail Kurzu
  • Rozdělení plastů, vlastnosti.
  • Změna vlastností na teplotě.
  • Technologické podmínky vstřikování nejrozšířenějších plastů.
  • Vliv přísad na vlastnosti a podmínky zpracování.
  • Možnosti a zásady recyklace.
  • Příčiny degradace materiálu, technologická nebezpečí.
  • Technologie vstřikování, vliv jednotlivých technologických parametrů.
  • Sušení materiálu.
  • Výměna vstřikovacích forem, rozběh výroby, optimalizace výroby.
  • Vstřikovací forma, možnosti konstrukce, možnosti temperace, vady forem.
  • Vstřikovací stroje a jejich vliv na kvalitu výroby.
  • Vady plastových dílů, příčiny, identifikace, odstranění.
  • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.
  • Závěrečný test

Detail Kurzu
  • Tlaky ve stroji a v dutině, teploty na válcích vstřikovací komory, nastavení plastikace, nastavení dotlaku.
  • Části formy, vývoj formy, plnění, chlazení, horký rozvod, balancování vtoků.
  • Příprava materiálu (sušení, barvení).
  • Rozjetí, nastavení technologie výroby.
  • Rozjetí, nastavení technologie výroby, odstraňování vad.
  • Nastavení technologie výroby, variace technologických parametrů, vliv materiálu na zpracovatelnost.
  • Čtení výsledků ze simulací, porovnání smrštění vyrobených dílů, vliv parametrů na smrštění.
  • Závěrečný test.

Uvedené body jsou vysvětleny a následně si znalosti účastníci vyzkouší v praxi na stroji

Detail Kurzu
  • Rozdělení a vlastnosti plastů.
  • Údaje na materiálovém listu.
  • Možnosti recyklace.
  • Technologie vstřikování, důležité parametry.
  • Speciální technologie vstřikování.
  • Vstřikovací forma, možnosti konstrukce.
  • Vstřikovací stroj, typy.
  • Přípravné výrobní operace, materiálový tok.
  • Vliv konstrukce výrobku na kvalitu, nejdůležitější konstrukční zásady.
  • Vady plastových dílů, příčiny vzniku.
  • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.
  • Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.
  • Čtení a pravidla výkresové dokumentace.
  • Rapid prototyping.
  • Závěrečný test.

Detail Kurzu

Menu

Časté Dotazy

Školící den začíná v 9.00 hodin (o jiném začátku jsou všichni předem informováni)
V ceně školení je zahrnuto pouze drobné občerstvení (chlebíček, zákusek, káva, čaj, voda, ovoce). Oběd je možné zakoupit v přilehlých restauracích.

Ubytování nezajišťujeme. Možnosti ubytování jsou zveřejněny na našich webových stránkách. konkrétně na stránce UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ

Budou-li všichni účastníci souhlasit, je možné školení zahájit dříve a dříve ukončit. Toto neplatí pro kurzy financované z projektu POVEZ.
Pokud není uvedeno jinak, probíhají kurzy v našich školících prostorách na adrese Kašparova 1001/9, Liberec.

Poslední Novinky

Kontakt

Libeos, s.r.o
Kašparova 1001/9
Liberec VI

Telefon: +420 776 609 503
E-mail: libeos@libeos.cz

Přihlásit se k našemu zpravodaji

Přihlaste se k odběru informačního bulletinu a budeme Vás informovat o nejnovějších projektech a akcích.