Kurzy Zpracování plastů

V případě firemních kurzů je po dohodě možné všechna uvedená školení upravit dle požadavků školené společnosti. Je možná i úprava termínů.

Výroba

 • Tlaky ve stroji a v dutině, teploty na válcích vstřikovací komory, nastavení plastikace, nastavení dotlaku.
 • Části formy, vývoj formy, plnění, chlazení, horký rozvod, balancování vtoků.
 • Příprava materiálu (sušení, barvení).
 • Rozjetí, nastavení technologie výroby.
 • Rozjetí, nastavení technologie výroby, odstraňování vad.
 • Nastavení technologie výroby, variace technologických parametrů, vliv materiálu na zpracovatelnost.
 • Čtení výsledků ze simulací, porovnání smrštění vyrobených dílů, vliv parametrů na smrštění.

Uvedené body jsou vysvětleny a následně si znalosti účastníci vyzkouší v praxi na stroji

Detail Kurzu
 • Speciální vlastnosti plastů (životnost, stabilita, degradace při procesu, zdravotní nezávadnost), reologie polymerů
 • Pnutí ve vstřikovaných výrobcích
 • Plnění a problematika family a vícenásobných forem
 • Využití DOE při vstřikování
 • Možnosti horkých vtoků, nastavení teplot, vady horkých vtoků
 • Dimenzionální optimalizace horkých vtoků a studených vtoků
 • Kvalitní temperace forem, odvzdušnění
 • Detailní rozbor smrštění, vliv parametrů vstřikování na přesnost
 • Procesní okno
 • SPC
 • Využití a možnosti čidel ve formách
 • Rychlá výměna forem
 • Správné sušení dle typu sušárny a zbytkového obsahu vlhkosti
 • Správné nastavení technologických parametrů dle stroje (typ šneku, materiál, velikost dílu…)

Detail Kurzu
 • Rozdělení plastů, vlastnosti.
 • Změna vlastností na teplotě.
 • Technologické podmínky vstřikování nejrozšířenějších plastů.
 • Vliv přísad na vlastnosti a podmínky zpracování.
 • Možnosti a zásady recyklace.
 • Příčiny degradace materiálu, technologická nebezpečí.
 • Technologie vstřikování, vliv jednotlivých technologických parametrů.
 • Sušení materiálu.
 • Výměna vstřikovacích forem, rozběh výroby, optimalizace výroby.
 • Vstřikovací forma, možnosti konstrukce, možnosti temperace, vady forem.
 • Vstřikovací stroje a jejich vliv na kvalitu výroby.
 • Vady plastových dílů, příčiny, identifikace, odstranění.
 • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.

Detail Kurzu
 • Interní struktura polymerů ve vztahu k mechanickým a tokovým vlastnostem a podrobný rozbor ve vztahu ke zpracovatelským teplotám.
 • Vlastnosti a technologické parametry zpracování plastů.
 • Chování kompozitů při zpracování.
 • Rozbor viskozity během zpracování plastů.
 • Sušení hmot, teorie sušení, typy sušáren, sušící výkon.
 • Možnosti mletí a drcení materiálu. Praktické aplikace.
 • Faktory ovlivňující vlastnosti výrobků. Vliv plastu, technologických parametrů a stroje a nástroje na proces vstřikování.
 • Seznámení s konstrukcí náročnějších vstřikovacích forem, dle výkresů, 3D počítačových modelů (ukázka kinematiky forem) a praktické ukázky.
 • Vady forem, možnosti rozpoznání.
 • Používané postupy při výměně materiálu.
 • Seznámení s komplikovanými nebo proti sobě jdoucími problémy na plastových dílech a metodikou jejich systematického odstraňování.
 • Postup při optimalizaci technologických parametrů, postup při odstraňování vad.
 • Detailní rozbor kombinovaných vad na plastových dílech.
 • Možné moderní postupy odstraňování vad vstřikovaných plastových dílů.

Detail Kurzu
 • Rozdělení plastů, struktura, příprava a výroba plastů.
 • Úprava polymerů aditivy (přísadami a plnivy).
 • Charakteristické teploty polymerů.
 • Smrštění termoplastů.
 • Polymerní směsi.
 • Mechanické, chemické, optické a elektrické vlastnosti polymerů.
 • Viskoelastické chování polymerů.
 • Detailní rozbor technologie vstřikování.
 • Postup optimalizace výroby.
 • Konstrukce a funkce vstřikovacích strojů a periferních zařízení, rychlá výměna forem.
 • Konstrukce vstřikovacích forem.
 • Nekonvenční technologie vstřikování plastů.
 • Metody rapid prototypingu.
 • Materiálové listy a inspekční certifikáty.
 • Metody hodnocení kvality plastů v praxi – vstupní kontrola a výstupní kontrola.
 • Přípravné technologie a dokončovací technologie.
 • Zásady konstrukce plastových dílů, přesnost plastových dílů.
 • Simulace procesu vstřikování.
 • Příklady řešení problémů a vad klasifikace a rozpoznávání základních vad plastových dílů.

Detail Kurzu
 • Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem.
 • Odvzdušnění.
 • Doporučené materiály a tepelné zpracování pro jednotlivé díly forem.
 • Možnosti vtokové soustavy,
 • Proces návrhu formy.
 • Způsoby používané při výrobě forem.
 • Dokončovací práce.
 • Proces vývoje a konstrukce vstřikovacích forem.
 • Nejčastější vady nových forem.
 • Základní principy údržby.
 • Rozdělení a stupně údržby.
 • Systém řízení a plánování údržby.
 • Realizace preventivní údržby forem.
 • Poruchy forem.
 • Parametry údržby forem.

Detail Kurzu

THP

 • Vlastnosti plastů
 • Vstupní kontrola
 • Konstrukce dílů
 • Výroba
 • Příprava materiálu před výrobou
 • Proces vstřikování
 • Vstřikovací stroj
 • Vstřikovací forma
 • Krátký přehled technologií zpracování plastů
 • Výstupní kontrola
 • Základní vady plastových dílů

Detail Kurzu
 • Úvod a základní vlastnosti plastových materiálů.
 • Technologie vstřikování, vlivy na kvalitu dílu.
 • Smrštění.
 • Vady vstřikovaných dílů.
 • Možnosti zjištění příčiny neshodných výrobků (materiál, technologie).
 • Způsoby měření a vhodnost měřících zařízení.
 • Interpretace výsledků – popisná (explorační) analýza proměnných.
 • Grafická znázornění kvalitativních proměnných.
 • Statistické šetření, princip statistické indukce a statistický průzkum. Výběrové charakteristiky. Úvod to teorie odhadu a testování hypotéz.
 • Jednovýběrové, dvouvýběrové a vícevýběrové testy. Testy dobré shody.
 • Způsobilost procesu, stroje, technologie a návrh tolerančních a regulačních mezí.
 • Statistika pro praktické využití ve všeobecných průmyslových odvětvích.
 • Kompozitní materiály – statistické vyhodnocování.

Detail Kurzu
 • Charakteristika plastů jejich molekulární a nadmolekulární struktura ve vztahu k tokovým vlastnostem taveniny a užitným vlastnostem výrobku.
 • Přísady a vliv přísad na vlastnosti plastů.
 • Vlastnosti nejpoužívanějších druhů materiálů.
 • Faktory ovlivňující vlastnosti plastových dílů.
 • Reologické vlastnosti plastů, využití reologických metod v oblasti vstupní a výstupní kontroly plastů, resp. plastových výrobků.
 • Využití polarizační mikroskopie k hodnocení kvality plastových dílů na základě studia morfologické struktury plastu.
 • Využití termických analýz – metody DSC k hodnocení struktury a vlastností plastů.
 • Hodnocení fyzikálních vlastností plastů – hustoty, smrštění dílů.
 • Hodnocení mechanických vlastností plastů za standardních teplot i za bodu mrazu.
 • Metody hodnocení tvarové stálosti plastů za vysokých teplot, stanovení přechodových teplot plastů a jejich význam v praxi.
 • Hodnocení hořlavosti plastů.

Detail Kurzu
 • Úvod do plastů ve vztahu k základním strukturním a technologickým parametrům ovlivňující vlastnosti plastů a plastových dílů.
 • Reologické (tokové) vlastnosti tavenin polymerů a význam v oblasti vstupní a výstupní kontroly v procesu zpracování plastů s příklady z technické praxe.
 • Nadmolekulární struktura plastů (morfologie) a její význam při analýze procesní kvality výroby plastových dílů.
 • Aplikace světelné mikroskopie s polarizačním světlem.
 • Diferenční snímací kalorimetrie (termická analýza): význam a aplikace metody (praktická ukázka, příklady z průmyslové praxe).
 • Úvod do infračervené spektroskopie a její využití k identifikaci polymerních materiálů, analýze chemického složení, stanovení čistoty látek a kvality jednotlivých šarží z výrobního procesu.
 • Význam termogravimetrie a její společné využití s FTIR spektroskopií.

Detail Kurzu
 • Rozdělení a vlastnosti plastů.
 • Údaje na materiálovém listu.
 • Možnosti recyklace.
 • Technologie vstřikování, důležité parametry.
 • Speciální technologie vstřikování.
 • Vstřikovací forma, možnosti konstrukce.
 • Vstřikovací stroj, typy.
 • Přípravné výrobní operace, materiálový tok.
 • Vliv konstrukce výrobku na kvalitu, nejdůležitější konstrukční zásady.
 • Vady plastových dílů, příčiny vzniku.
 • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.
 • Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.

Detail Kurzu

Vývoj

 • Ekonomická kalkulace ziskovosti
  • volba polymerních hmot s ohledem na poměr cena / užitné vlastnosti, vliv na životnost forem
  • proces vstřikování, metody odhadu cyklu
  • terminologie a druhy forem
  • výrobní metody na sériové formy
  • výrobní metody na prototypové formy / díly
 • Cena formy v závislosti na konstrukci dílu
  • konstrukční zásady, vliv na cenu
  • požadovaná přesnost, ISO 20457 resp. DIN 16742
  • odformovatelnost
  • příklady nevyrobitelných tvarů
 • Náklady na formy
  • hrubé a rychlé metody
  • přesné: výpočtem dle koeficientů
  • přesné: porovnáním s databází
  • softwarem
  • ekonomický počet dutin
 • Náklady na výrobu dílů
  • náklady na materiál
  • náklady na práci
  • ekonomické prostředí: porovnání ČR vůči zemím V4, vůči EU, info z Eurostatu/OECD, výhledy

Detail Kurzu
 • Zaškolení v práci s programem
 • Simulace vstřikování
 • Vyhodnocení výsledků simulace

Detail Kurzu
 • Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem, z čeho se forma skládá, používaná terminologie.
 • Možnosti využití normalizovaných součástí, příklady výrobců normalizovaných částí forem.
 • Konstrukce vstřikovacích forem, vtoková soustava.
 • Temperační soustava, možné způsoby temperace – výhody a nevýhody.
 • Odvzdušnění vstřikovacích forem.
 • Možnost použití materiálů z hlediska lepších tepelných a mechanických vlastností (přínos hliníkových, beryliových bronzů a dalších materiálů na odvod tepla).
 • Možnosti vtokové soustavy, typy vtoků.
 • Způsoby používané při výrobě forem (jiskření, obrábění atd.).
 • Nejčastější vady nových forem.
 • Životnost forem ve vztahu ke konstrukci.
 • Odhad ceny formy.
 • Vztah konstrukce výlisku a konstrukce formy.
 • anismy pro zjednodušení pohybů forem.
 • Výpočty vyhazovacího systému.
 • Jak správně komunikovat s dodavatelem horkého rozvodu a problémy HR.
 • Pevnostní návrh vstřikovací formy.
 • Optimalizace chlazení.
 • Dimenzování a balancování vtokových soustav.

Detail Kurzu
 • Navrhování a posuzování konstrukcí.
 • Doporučený postup při návrhu konstrukce.
 • Možnosti konstruktéra a technologa.
 • Mezní stavy.
 • Materiálové charakteristiky (reologické chování).
 • Faktory ovlivňující mechanické vlastnosti materiálů.
 • Kritéria pevnosti.
 • Mechanismy poškozování konstrukcí.
 • Možnosti a typy analýz v MKP (metoda konečných prvků).
 • Aplikace.

Detail Kurzu
 • Rozdělení plastů.
 • Dlouhodobé a krátkodobé vlastnosti.
 • Vliv přísad na vlastnosti.
 • Technologie vstřikování ve vztahu ke konstrukci dílu.
 • Přehled speciálních technologií vstřikování a ostatní zpracovatelské technologie.
 • Vstřikovací forma ve vztahu ke konstrukci dílu.
 • Vliv materiálu a přísad na vyrobitelnost.
 • Zásady konstrukce vstřikovaných dílů.
 • Přesnost plastových dílů.
 • Vliv konstrukce výrobku na kvalitu.
 • Vady plastových dílů.
 • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.
 • Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.

Detail Kurzu
 • Historie, současnost a blízká budoucnost simulačních výpočtů v oblasti vstřikování plastů.
 • Nejrozšířenější simulační programy pro vstřikování plastů.
 • Možnosti simulačních programů (co vše lze simulovat).
 • Výpočtové modely, výhody, nevýhody.
 • Simulační postupy, zjednodušení výpočtů vliv na přesnost výsledků.
 • Postup simulace od modelu po výsledek.
 • Výsledky ze simulací, rozpoznání kvalitních simulací, rozpoznání vad.
 • Možnosti přenosu výsledků ze simulací (zhotovitel – zákazník).
 • Praktické vyzkoušení simulací na příkladech: Vliv polohy vtoku, technologických parametrů, chlazení, změny tloušťky stěny na výsledný díl.
 • Vyhodnocování deformací dílů.

Detail Kurzu

Doplňkové technologie

 • Povrchová energie plastů a její měření
 • Aktivace povrchu plazmou
 • Hydrofilizace
 • Aktivace povrchu korónovým výbojem
 • Ošetření povrchu CO2
 • Ožeh plamenem

Detail Kurzu
 • Základní rozdělení laků
 • Základní proces a aplikace laku
 • Aplikační technika
 • Průmyslové laky – složení
 • Vhodnost laků pro druhy plastů
 • Stavba průmyslového laku
 • Definice vad
 • Výsledná struktura laku a její možnosti měření
 • Novinky v oblasti lakování, novinky v maskování

Detail Kurzu
 • Vliv vstupů (plastových výrobků, laků) na výsledný lakovaný díl
 • Vliv aplikačních parametrů na výsledek
 • Typické aplikační vady
 • Koloristika – měření, systémy CIE Lab, CMC, souvislosti
 • Vlivy působící na výsledný odstín
 • Postupy vybraných zkoušek laků
 • Praktická cvičení – vada–příčina-řešení

Detail Kurzu
 • Lepidla používaná v automobilovém průmyslu
 • Příprava povrchu
 • Možnosti nanášení lepidel
 • Způsoby vytvrzení
 • Použití a rizika lepidel
 • Zaměřeno na “lepidla s rychlou fixací” hot-melt, kyanoakrylát, UV lepidlo, 2 slož. MS polymer, 2 slož. PUR
 • Vady lepených spojů, nedestruktivní zkoušení

Detail Kurzu
 • Technologie svařování plastů, výhody nevýhody jednotlivých metod.
 • Svařování horkým tělesem
 • Svařování topnou spirálou
 • Svařování horkým plynem
 • Svařování extruderem
 • Svařování infračerveným paprskem
 • Svařování laserem
 • Vysoko-frekvenční svařování
 • Svařování ultrazvukem
 • Svařování třením
 • Vibrační svařování

Detail Kurzu

Rekvalifikace

Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Obsluha plastikářských zařízení 28-058-H


Zkouška MPO Obsluha plastikářských zařízení 28-058-H

Cena zkoušky 50 000,- Kč bez DPH

Detail Kurzu

Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 28-057-H


Ověření dosažení profesní kvalifikace

Cena zkoušky 50 000,- kč bez DPH

Detail Kurzu

Seřizovač:

 • Poučení v oblasti BOZP.
 • Rozdělení a vlastnosti plastů.
 • Přehled a zásady základních činností seřizovače.
 • Orientace ve výrobní dokumentaci.
 • Nástroje a periferní zařízení ve výrobě.
 • Technologie vstřikování plastů.
 • BOZP při obsluze strojů a zařízení a systém jakosti ve zpracovatelském závodě.
 • Práce s výrobní dokumentací.
 • Výměna vstřikovacích forem.
 • Nastavení technologických podmínek na vstřikovacím stroji.
 • Údržba vstřikovacích forem.
 • Obsluha periferních zařízení.
 • Konstrukce a vady plastových dílů.
 • Praktický výcvik.

Detail Kurzu

Povez II

 • Zahájení, poučení v oblasti BOZP
 • Rozdělení a vlastnosti plastů
 • Přehled a zásady základních činností seřizovače
 • Orientace ve výrobní dokumentaci
 • Konstrukce a vady plastových dílů
 • Nástroje a periferní zařízení ve výrobě
 • Technologie vstřikování plastů
 • BOZP při obsluze strojů a zařízení a systém jakosti ve zpracovatelském závodě
 • Práce s výrobní dokumentací
 • Výměna vstřikovacích forem
 • Nastavení technologických podmínek na vstřikovacím stroji, optimalizace procesu, odstraňování vad
 • Údržba vstřikovacích forem
 • Obsluha periferních zařízení
 • Autorizovaná zkouška

Detail Kurzu
 • Rozdělení plastů, struktura, příprava a výroba plastů.
 • Úprava polymerů aditivy (přísadami a plnivy).
 • Charakteristické teploty polymerů.
 • Smrštění termoplastů.
 • Polymerní směsi.
 • Mechanické, chemické, optické a elektrické vlastnosti polymerů.
 • Viskoelastické chování polymerů.
 • Detailní rozbor technologie vstřikování.
 • Postup optimalizace výroby.
 • Konstrukce a funkce vstřikovacích strojů a periferních zařízení, rychlá výměna forem.
 • Konstrukce vstřikovacích forem.
 • Nekonvenční technologie vstřikování plastů.
 • Metody rapid prototypingu.
 • Materiálové listy a inspekční certifikáty.
 • Metody hodnocení kvality plastů v praxi – vstupní kontrola a výstupní kontrola.
 • Přípravné technologie a dokončovací technologie.
 • Zásady konstrukce plastových dílů, přesnost plastových dílů.
 • Simulace procesu vstřikování.
 • Příklady řešení problémů a vad klasifikace a rozpoznávání základních vad plastových dílů.
 • Závěrečný test

Detail Kurzu
 • Rozdělení plastů, vlastnosti.
 • Změna vlastností na teplotě.
 • Technologické podmínky vstřikování nejrozšířenějších plastů.
 • Vliv přísad na vlastnosti a podmínky zpracování.
 • Možnosti a zásady recyklace.
 • Příčiny degradace materiálu, technologická nebezpečí.
 • Technologie vstřikování, vliv jednotlivých technologických parametrů.
 • Sušení materiálu.
 • Výměna vstřikovacích forem, rozběh výroby, optimalizace výroby.
 • Vstřikovací forma, možnosti konstrukce, možnosti temperace, vady forem.
 • Vstřikovací stroje a jejich vliv na kvalitu výroby.
 • Vady plastových dílů, příčiny, identifikace, odstranění.
 • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.
 • Závěrečný test

Detail Kurzu
 • Tlaky ve stroji a v dutině, teploty na válcích vstřikovací komory, nastavení plastikace, nastavení dotlaku.
 • Části formy, vývoj formy, plnění, chlazení, horký rozvod, balancování vtoků.
 • Příprava materiálu (sušení, barvení).
 • Rozjetí, nastavení technologie výroby.
 • Rozjetí, nastavení technologie výroby, odstraňování vad.
 • Nastavení technologie výroby, variace technologických parametrů, vliv materiálu na zpracovatelnost.
 • Čtení výsledků ze simulací, porovnání smrštění vyrobených dílů, vliv parametrů na smrštění.
 • Závěrečný test.

Uvedené body jsou vysvětleny a následně si znalosti účastníci vyzkouší v praxi na stroji

Detail Kurzu
 • Rozdělení a vlastnosti plastů.
 • Údaje na materiálovém listu.
 • Možnosti recyklace.
 • Technologie vstřikování, důležité parametry.
 • Speciální technologie vstřikování.
 • Vstřikovací forma, možnosti konstrukce.
 • Vstřikovací stroj, typy.
 • Přípravné výrobní operace, materiálový tok.
 • Vliv konstrukce výrobku na kvalitu, nejdůležitější konstrukční zásady.
 • Vady plastových dílů, příčiny vzniku.
 • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.
 • Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.
 • Čtení a pravidla výkresové dokumentace.
 • Rapid prototyping.
 • Závěrečný test.

Detail Kurzu

Menu

Časté Dotazy

Školící den začíná v 9.00 hodin (o jiném začátku jsou všichni předem informováni)
V ceně školení je zahrnuto pouze drobné občerstvení (chlebíček, zákusek, káva, čaj, voda, ovoce). Oběd je možné zakoupit v přilehlých restauracích.

Ubytování nezajišťujeme. Možnosti ubytování jsou zveřejněny na našich webových stránkách. konkrétně na stránce UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ

Budou-li všichni účastníci souhlasit, je možné školení zahájit dříve a dříve ukončit. Toto neplatí pro kurzy financované z projektu POVEZ.
Pokud není uvedeno jinak, probíhají kurzy v našich školících prostorách na adrese Kašparova 1001/9, Liberec.

Poslední Novinky

Kontakt

Libeos, s.r.o
Kašparova 1001/9
Liberec VI

Telefon: +420 776 609 503
E-mail: libeos@libeos.cz

Přihlásit se k našemu zpravodaji

Přihlaste se k odběru informačního bulletinu a budeme Vás informovat o nejnovějších projektech a akcích.